Põhikiri

Allikas: Wikimedia Eesti
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

See on Mittetulundusühing Wikimedia Eesti põhikiri, mille kinnitasid asutajaliikmed 25. juulil 2010 ja mida muudeti 5. augustil 2012, 8. märtsil 2014, 9. aprillil 2017, 17. veebruaril 2018, 13. juunil 2020, 12. juunil 2021 ning 16. juulil 2023.

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühingu nimeks on "Mittetulundusühing Wikimedia Eesti" (edaspidi "MTÜ"). Rahvusvaheliselt on kasutusel ka nimi "Wikimedia Estonia".
1.2. MTÜ asukohaks on Tartu.
1.3. MTÜ on vabatahtlikult ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev heategevuslik organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides ja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingu otsustest ja käesolevast põhikirjast.
1.4. MTÜ majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.5. MTÜ-l on iseseisev raamatupidamine ja sümboolika.
1.6. MTÜ eesmärkideks on:
1.6.1. Edendada vaba kasutuse litsentsi all oleva haridusliku, teadusliku, kultuurilise ja ajaloolise teabe kogumist, säilitamist ning levikut eesti ja võru keeles ning Eestit puudutava vabalt kasutatava teabe levitamist teistes keeltes.
1.6.2. Toetada ja edendada projekte, mida haldab Wikimedia Foundation, Inc., mittetulunduslik organisatsioon Ameerika Ühendriikides.
1.6.2.1. MTÜ ei võta vastutust ega tee ettekirjutusi Wikimedia Foundationi hallatavate projektide sisu osas.
1.6.3. Suurendada inimeste teadlikkust eelpoolnimetatud teabeallikatest ja soodustada nende kasutamist ning täiendamist.
1.7. MTÜ eesmärkide saavutamiseks teostatakse muu hulgas järgnevaid tegevusi:
1.7.1. rahalise ja ainelise vara kogumist ja kasutamist;
1.7.2. MTÜ tegevust, eesmärke ja Wikimedia Foundationi projekte tutvustavate loengute, koolituste ja seminaride korraldamist, elektrooniliste, trükitud või muus vormis materjalide valmistamist ja levitamist;
1.7.3. MTÜ eesmärke edendavate võistluste korraldamist ja võitjate autasustamist;
1.7.4. stipendiumite jagamist;
1.7.5. tehnilise või administreeriva personali palkamist;
1.7.6. muud seaduse ja käesoleva põhikirjaga mitte vastuolus olevat tegevust.
1.8. MTÜ-l on õigus sõlmida Eesti Vabariigi ja teiste juriidiliste ning füüsiliste isikutega vajalikke ostu-, müügi-, laenu-, veo-, käsundus-, rendi-, töö- ja muid põhitegevusega seonduvaid lepinguid.
1.9. MTÜ teeb koostööd riigi-, haridus- ja kultuuriasutustega, ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega, samuti muude MTÜ tegevusest huvitatud ettevõtete ja organisatsioonidega.

II Liikmelisus

2.1. MTÜ liikmeks võib olla iga täisealine füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada MTÜ eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
2.2. Liikmeks astumiseks tuleb MTÜ juhatusele esitada avaldus, milles sisalduvad muu hulgas isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed.
2.3. MTÜ liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.
2.4. MTÜ liikmete arvestust korraldab juhatus.
2.5. MTÜ liikmelisus on seotud liikmemaksuga. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.
2.6. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral tema liikmelisus MTÜ-s lõpeb.
2.7. Liikmel on õigus avalduse alusel MTÜ-st välja astuda.
2.8. Liige võib MTÜ-st välja astuda igal ajahetkel, olles sellest kirjaliku avaldusega ette teatanud vähemalt ühe kuu enne väljaastumist.
2.9. MTÜ liige võidakse juhatuse otsusega MTÜ-st välja arvata, kui ta:
2.9.1. ei tasu juhatuse poolt kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;
2.9.2. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi MTÜ üldkoosolekul ega MTÜ poolt korraldatud üritusel ning ei võta mitte mingil viisil osa MTÜ tegevusest;
2.9.3. korduvalt rikub MTÜ põhikirja või kahjustab MTÜ tegevust olulisel määral, mille otsustab MTÜ juhatus;
2.9.4. on esitanud MTÜ-sse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid.
2.10. MTÜ juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata järgnevale MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda väljaarvamise otsuse kehtetuks tunnistamist üldkoosoleku poolt.
2.11. Lisaks liikmetele on MTÜ-l ka toetajaliikmed, kes:
2.11.1. toetavad MTÜ tegevust tasudes toetajaliikme maksu;
2.11.2. neil on õigus osaleda MTÜ üritustel ja koosolekutel, kuid neil ei ole koosolekutel hääleõigust;
2.11.3. neid on õigus saada teavet MTÜ tegevuse kohta;
2.11.4. toetajaliikme maksu alammäära määrab üldkoosolek.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. MTÜ liikmel on õigus:
3.1.1. hääleõigusega osa võtta üldkoosolekust;
3.1.2. osaleda juhatuse koosolekul;
3.1.3. olla valitud MTÜ juhtimis- ja kontrollorganitesse;
3.1.4. saada MTÜ juhatuselt ja muudelt organitelt teavet MTÜ tegevuse kohta;
3.1.5. kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.
3.2. MTÜ liige on kohustatud:
3.2.1. täitma MTÜ tegevuses osalemisel põhikirja nõudeid ja MTÜ juhtorganite otsuseid;
3.2.2. tasuma liikmemaksu MTÜ juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajaks;
3.2.3. teavitama juhatust oma kontaktandmete muutustest.

IV Üldkoosolek

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed ja igal liikmel on hääletamisel üks hääl.
4.2. MTÜ üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
4.2.1. aastaaruande arutamiseks, muutmiseks ja kinnitamiseks;
4.2.2. järgmise aasta tegevuskava arutamiseks;
4.2.3. MTÜ juhtorganite liikmete valimiseks;
4.2.4. seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui MTÜ huvid seda nõuavad.
4.3. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab MTÜ juhatus või saadab igale liikmele vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. Juhatus peab erakorralise üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest.
4.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse või MTÜ muu organi pädevusse.
4.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.5.1. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.5.2. muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
4.5.3. liikmemaksu suuruse määramine;
4.5.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine.
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 25% MTÜ liikmetest.
4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud MTÜ liikmetest või nende esindajatest.
4.7.1. Põhikirja muutmiseks on nõutav 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek.
4.7.2. Eesmärgi muutmiseks on nõutav 9/10 liikmete nõusolek.
4.8. Üldkoosolek võib toimuda elektroonilises vormis.

V Juhatus

5.1. MTÜ-l on juhatus, mis juhib ja esindab MTÜ-d igapäevases tegevuses. Juhatusse kuulub 2 kuni 7 liiget, kes määratakse asutamisel ametisse asutajaliikmete poolt ja edaspidi üldkoosolekul kaheks aastaks MTÜ liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.
5.2. Juhatuse ülesannete hulka kuulub:
5.2.1. üldkoosolekul vastu võetud otsuste elluviimise tagamine;
5.2.2. MTÜ raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele;
5.2.3. MTÜ-sisese infovahetuse tagamine, et kõigi MTÜ liikmete huvid oleksid esindatud;
5.2.4. ülejäänud tegevuste teostamine, mis on vajalikud MTÜ toimimiseks ning mis ei lähe vastuollu üldkoosoleku otsustega, käesoleva põhikirjaga ning Eesti Vabariigi seadustega.
5.3. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
5.4. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d õigustoimingutes vastavalt juhatuse otsusele.
5.5. Juhatus võib ühingu igapäevase tegevuse juhtimist ja ühingu esindamist delegeerida tegevjuhile.

VI Osakonnad

6.1. Vähemalt 3 MTÜ liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada MTÜ piirkondliku osakonna.
6.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna koosolek. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/3 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna esimesel koosolekul.
6.3. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse üheks aastaks osakonna koosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.
6.4. Osakond võib küsida MTÜ käest raha oma kavandatavate projektide elluviimiseks.
6.5. Osakonna rahaliste vahendite kasutamise õigus on osakonna juhatajal osakonna koosoleku poolt kehtestatud korras.
6.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande MTÜ juhatusele ühe kuu jooksul pärast MTÜ majandusaasta lõppu.

VII Vara

7.1. MTÜ rahaline ja aineline vara kujuneb:
7.1.1. liikmemaksudest;
7.1.2. kodu- ja välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest, sponsorlusest ning muudest eraldistest;
7.1.3. MTÜ ürituste ja projektide teostamisest saadud sissetulekutest;
7.1.4. muudest MTÜ eesmärkide ja seadusega kooskõlas olevatest tegevusest saadud tulust ja varast.
7.2. Ettevõtlusest saadav tulu peab moodustama alla poole MTÜ kogutulust. Vastasel korral kasutatakse ettevõtlusest saadavast tulust pärast ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamist vähemalt 90% avalikes huvides.
7.3. MTÜ vara kasutamine:
7.3.1. MTÜ vara võib kasutada MTÜ eesmärkide saavutamiseks, juhatuse asjaajamise tagamiseks, lepinguliste tööde tasustamiseks;
7.3.2. MTÜ liikmetele MTÜ tegevusega kaasnenud kulutuste hüvitamiseks;
7.3.3. võistluste korraldamisel võitjate autasustamiseks;
7.3.4. MTÜ tegevuse ja eesmärkidega kooskõlas tegutsevate inimeste sponsoreerimiseks või premeerimiseks, kui vastavale otsusele on jõutud üldkoosolekul.
7.3.5. MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhatusele, MTÜ-le annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele Tulumaksuseaduse mõistes;
7.3.6. MTÜ ei maksa oma töötajatele ega juhtimis- või kontrollorgani liikmetele suuremat tasu, kui makstakse samasuguse töö eest ettevõtluses.

VIII Revisjon

8.1. MTÜ vara õiguspärase kasutamise ja organite tegevuse üle teostavad kontrolli vähemalt kaks selleks otstarbeks üldkoosolekul määratud füüsilisest isikust liiget, kes ei kuulu MTÜ juhatusse.
8.2. Neil isikutel on vaba ligipääs kogu MTÜ dokumentatsioonile.

IX Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

9.1. MTÜ ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses ettenähtud korras.
9.2. Likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3. Likvideerimisel allesjäänud vara antakse üle sarnase eesmärgiga, tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirjas olevale mittetulundusühingule või sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

X Muud sätted

10.1. Seadus on ülimuslik põhikirja suhtes.