Juhatuse töökord

Allikas: Wikimedia Eesti
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Juhatuse töökorra kinnitas oma koosolekul 5. veebruaril 2011 juhatus koosseisus Kadri Soosaar, Ivo Kruusamägi, Teele Vaalma. Täiendatud 25. septembril 2012 juhatuse poolt koosseisus Eva Lepik, Teele Vaalma, Raul Veede.

Üldsätted[muuda]

 1. Töökord sätestab Mittetulundusühingu Wikimedia Eesti (edaspidi "ühing") juhatuse (edaspidi "juhatus") koosoleku kokkukutsumise, ettevalmistamise, läbiviimise ning otsuste vastuvõtmise, protokolli koostamise ja selle avaldamise korra.
 2. Juhatus lähtub oma töö korraldamises käesolevast töökorrast, ühingu põhikirjast, juhtimisorganite otsustest ja Eesti Vabariigi seadustest ning normatiividest.
 3. Juhatuse töö peamine vorm on koosolek. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata.
 4. Igal juhatuse liikmel on õigus algatada juhatuse otsuse vastuvõtmist, muutmist või tühistamist.
 5. Igal juhatuse liikmel on õigus iga juhatuse vastuvõetud otsuse kohta esitada põhjendatud protest, mida juhatus on kohustatud arutama oma järgmisel koosolekul.

Koosoleku kokkukutsumine ja ettevalmistamine[muuda]

 1. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kolme kuu jooksul.
 2. Koosolek kutsutakse kokku vähemalt ühe juhatuse liikme nõudmisel.
 3. Enne koosolekut lepitakse kokku koosoleku juhataja, kes teiste juhatuse liikmete ettepanekuid arvesse võttes valmistab ette päevakorra projekti.
 4. Koosoleku juhataja saadab päevakorra projekti juhatuse liikmetele (ja kutsutud külalistele) e-kirja teel hiljemalt üle-eelmisel päeval enne koosoleku toimumist.
 5. Juhatuse liige teavitab kokkukutsujat koosolekul osalemisest või mitteosalemisest.
 6. Ühingu teised liikmed, kes soovivad osaleda juhatuse koosolekul, peavad sellest juhatusele hiljemalt eelmisel päeval teada andma.
 7. Koosoleku materjalid (infomaterjalid, otsuse projektid jne) komplekteerib kokkukutsuja. Iga päevakorrapunkti materjali valmistavad ette selle päevakorrapunkti esitanud või antud valdkonna eest vastutav juhatuse liige või muu isik.

Koosoleku läbiviimine[muuda]

 1. Koosolek on avatud, kui juhatus teatud päevakorrapunkti osas ei otsusta teisiti.
 2. Koosolekul omavad sõnaõigust juhatuse liikmed. Teised koosolekul osalejad saavad sõna koosoleku juhataja otsusel.

Otsuste vastuvõtmine juhatuse koosolekul[muuda]

 1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
 2. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest.
 3. Hääletamine koosolekul on avalik, kui koosolekul osalevad juhatuse liikmed ei otsusta teisiti.
 4. Juhatuse otsus jõustub selle vastuvõtmisest koosolekul.

Koosoleku protokollimine ja protokolli avalikustamine[muuda]

 1. Koosolek protokollitakse.
 2. Protokoll tehakse ühingu liikmetele elektrooniliselt kättesaadavaks mõistliku aja jooksul, kui juhatus ei otsusta teatud päevakorrapunktide osas teisiti.

Otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata[muuda]

 1. Juhatuse kiiret seisukohta vajavates küsimustes võib juhatus vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata juhatuse liikmete telefoniküsitluse või e-posti teel, kui ükski juhatuse liige ei nõua koosoleku kokku kutsumist. Selle tulemusena vastu võetud juhatuse otsus fikseeritakse kirjalikult järgneva juhatuse koosoleku protokollis.